Associacions

ST Consultores, des d’el passat 1 de setembre de 2013, va obtenir la qualificació d’empresa “Regulada per RICS”. La qualificació “Regulada per RICS” confirma el compromís d’una companyia a seguir un estricte codi de conducta i a mantenir el més alt nivell d’estàndards professionals i ètics. Les companyies regulades són supervisades per un dels organismes professionales reguladors líders del món, demostrant així el seu compromís amb un codi de conducta.

La regulació de companyies garanteix una major protecció per al públic, ja que la companyia està obligada a respondre a totes les queixes i a disposar d’una assegurança de responsabilitat professional adequada en cas de pèrdues econòmiques o incompliment del deure professional. 

Si desitja obtenir més informació sobre la Regulació a Europa, visiti www.rics.org/regulationeurope

Si desitja consultar el llistat d’empreses regulades per RICS a Espanya, visiti http://www.joinricsineurope.eu/es/regulatedfirms

LSocietat forma part de la "Asociación Española Análisis de Valor" (AEV) i està compromesa amb el seu codi ètic.

Si desitja obtenir més informació visit http://www.asociacionaev.org/

A més, la Societat forma part de la "Association of International Property Professionals" (AIPP). Si desitja obtenir més informació visit http://www.aipp.org.uk

 

ST CONSULTORES INMOBILIARIOS SL, en cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y demás normativa de aplicación, le informa del uso de cookies precisas para el correcto funcionamiento de esta página web y la correcta prestación de nuestros servicios, en función de sus preferencias. Rogamos indique si acepta las cookies empleadas antes de continuar navegando por esta página web.
Para más información acerca de la configuración de cookies, y cómo habilitar o inhabilitar las mismas, rogamos consulte previamente nuestra