Codi de Conducta

 

Des del passat desembre de 2013, ST Consultores va considerar necessari, en un context de sensibilitat creixent cap als mecanismes que afavoreixen la integritat, independència i imparcialitat en l'activitat empresarial, reforçant el compromis de la Societat amb el cumpliment estricte de les normes i els principis deontològics més rellevants que inspiren des de sempre la seva activitat, formalizant la seva Política de Cumpliment Normatiu.

Aquest posicionament s'ha reforçat amb l'aprovació del Reglament Intern de Conducta, aprovat al Març de 2017, document que estableix les normes por les quals es regeix l'activitat de la firma, amb objecte d'evitar el menyscapte d'indepèndencia, evitar el conflicte d'interessos i establir les polítiques de competència professional, totes elles amb la finalitat de garantir l'objetivitat i  la millor pràtica professional dels treballs que efectuïn.

Veure Reglament Intern de Conducta de ST Consultores

Veure Codi de Cumplimient Normatiu de St Consultores

ST CONSULTORES INMOBILIARIOS SL, en cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y demás normativa de aplicación, le informa del uso de cookies precisas para el correcto funcionamiento de esta página web y la correcta prestación de nuestros servicios, en función de sus preferencias. Rogamos indique si acepta las cookies empleadas antes de continuar navegando por esta página web.
Para más información acerca de la configuración de cookies, y cómo habilitar o inhabilitar las mismas, rogamos consulte previamente nuestra