En fase de Desinversió de l’Actiu

 1. Gestió Tècnica Postvenda

  Una vegada venut l’immoble, s’ofereix als clients serveis d’atenció postvenda per a les reclamacions dels propietaris finals, comprovant tècnicament si la reclamació s’atén a contracte, es considerable com a vici ocult o s’ha de desestimar.

 2. Informes Pericials

  Informes tècnics amb finalitat judicial, centrats en l’anàlisi patològic de danys i desperfectes existents a l’edificació, amb l’objetiu d’identificar el dany, definició de les causes que l’han originat i valoració de la seva reparació amb estreta col·laboració del lletrat assignat.

  Igualment, atenem als nostres clients per reclamacions judicials derivades de desacord en liquidació d’obres entre promotor/constructor, així com reclamacions derivades del pagament erroni de tases ICIO i IBI en execució d’obres.

 3. Informes Assegurança Decenal de Danys

  Realització d’informs tècnics relacionats amb l’ assegurança decenal de danys, obligatoris per a cualsevol edificació d’ús residencial des de l’entrada en vigor de la LOE, determinant si els danys reclamats estan coberts en l’assegurança contractada.

ST CONSULTORES INMOBILIARIOS SL, en cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y demás normativa de aplicación, le informa del uso de cookies precisas para el correcto funcionamiento de esta página web y la correcta prestación de nuestros servicios, en función de sus preferencias. Rogamos indique si acepta las cookies empleadas antes de continuar navegando por esta página web.
Para más información acerca de la configuración de cookies, y cómo habilitar o inhabilitar las mismas, rogamos consulte previamente nuestra