En Fase d’Inversió de l’Actiu

 1. Due Diligence Inversió

  Informes on s’analitzen en profunditat els aspectes tècnic-jurídics d’un actiu immobiliari així com del seu mercat, per a la seva compra o inversió. Basats a la recopilació de tota l’informació existent, anàlisi del compliment normatiu, legalitat urbanística, i potencial desenvolupament immobiliari. S’ofereixen conclusions clares i precises per a determinar la viabilitat de la inversió.

 2. Recopilació, Anàlisis i Estudis de Títol de Propietat

  Informes d’identificació i caracterització de la inversió proposta, mitjançant la recopilació i l’anàlisi de la informació registral, catastral i històrica.

 3. Survey

  Es tracta d’un servei que aporta seguretat tècnica i física relativa a l’estat de l’immoble, necessària en una operació de compravenda immobiliària, minimitzant els riscos assumibles pel comprador, posant de manifiest els aspectes tècnics i físics que l’afecten i que han de ser contemplats, servint de guia i complementant una presa de decisió final.

  Es distingeixen tres tipus d’Informe en funció de l’abast dels mateixos:

  • Condition Report
  • Building Survey
  • Structural Report

Per a més informació visiti el nostre web www.spanishpropertysurvey.com

 

ST CONSULTORES INMOBILIARIOS SL, en cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y demás normativa de aplicación, le informa del uso de cookies precisas para el correcto funcionamiento de esta página web y la correcta prestación de nuestros servicios, en función de sus preferencias. Rogamos indique si acepta las cookies empleadas antes de continuar navegando por esta página web.
Para más información acerca de la configuración de cookies, y cómo habilitar o inhabilitar las mismas, rogamos consulte previamente nuestra