Gestión de Activos - Sòl

 1. Due Diligence Sòl

  Informe tècnic que analitza els aspectes jurídics, urbanístics, tècnics i econòmics adaptats a la tipologia de sòl. L’objectiu que es persegueix es conèixer condicionants que poden ser determinants a l’operació de compra-venda, tràmits i costos de la seva transformació i despeses associades al manteniment.

 2. Informes Recopilació, Anàlisi i Estudi de Títols de Propietat

  Una vegada caracteritzat el sòl es plantejen totes les acciones i gestions necessàries per a la regularització de l’actiu al Registre de la Propietat i a Catastre, d’acuerdo amb la realitat física.

 3. Gestió per a la Transformació del Sòl

  Gestió Integral de la Transformació d’un sòl per a posar-lo en valor i possibilitar la seva urbanització i posterior edificació. Es realitzen gestions consistents en l’anàlisi i desenvolupament dels sòls d'acord amb la tramitació urbanística que li sigui exigida en funció de la seva classificació, estimant els terminis i costos derivats per a la transformació tècnic-jurídica.

 4. Projectos de Segregació i Agrupació

  Realització del Projecto de Segregació o Agrupació de finques que resulti de la petició del client, així com les gestions que siguin necessàries per a subsanar els problemes d’escripturació.

 5. Estudi d’Inventaris

  Actualització de la catalogació de la cartera d’actius en propietat. Localització, control i informe sobre el seu estat, classificant-lo, indicant la situació.

Usamos cookies en nuestro website que nos permiten ofrecer la mejor experiencia de usuario. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies.
Puedes consultar más información sobre cookies y cómo las usamos en nuestra