Gestió d’Actius - Conservació

 1. Gestió Tècnica Prevenda - Postvenda

  Per tal de donar compliment a les obligacions contractuals i terminis de garantia vigents, realitzem les gestions tècniques de postvenda requerides per aconseguir subsanar possibles incidències o deficiències reclamades, informant periòdicament del seu estat.

 2. Informe de Pressupostos - Licitacions -

  Petició i anàlisi d’ofertes per aconseguir una obra a preu tancat.

 3. Informes Tècnics

  Informes sobre l’estat d’un actiu, amb referència a posibles incompliments normatius i tècnics indicant la procedència d’una acció de reparació, i estimació del seu cost.

 4. Control i Gestió d’Actius Prevenda

  Previ a la comercializació, es porta a terme la proposta en valor de l’actiu, procès en el cual se realitzen informes detallats que reflecteixen el seu estat, determinant las intervencions necessàries per a la seva sortida comercial. Oferim el control de la gestió de les feines que se’ns requeriran: manteniment, prevenda, millora del valor, documentació (boletins, cèdula, requeriments municipals), sinistres, tràmits amb asseguradores, etc, necessaris a l’actiu amb la finalitat de mantenir la seva posada en valor sempre vigent.

 5. Reinstatement Cost Assessment for Insurances Purpose

  L'informe d'Avaluació del Cost de Reconstrucció (RCA) té com a finalitat establir una metodologia reconeixible per a l'actualització d'aquests valors amb finalitat asseguradora.

  L'informe s'ofereix seguint les línies mestres de RICS, fent que el reus resultats siguin reconeixibles i homologables globalment.

ST CONSULTORES INMOBILIARIOS SL, en cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y demás normativa de aplicación, le informa del uso de cookies precisas para el correcto funcionamiento de esta página web y la correcta prestación de nuestros servicios, en función de sus preferencias. Rogamos indique si acepta las cookies empleadas antes de continuar navegando por esta página web.
Para más información acerca de la configuración de cookies, y cómo habilitar o inhabilitar las mismas, rogamos consulte previamente nuestra