Gestió d’Actius - Construcció

  1. Due Diligence Edificació

   En els processos de compra-venda o de finançament, una vegada mostrat l’interès per l’operació, s’inicia un procés de recerca per caracteritzar adequadament l’actiu implicat a l’operació, ja sigui un sòl, o una promoció immobiliària.

   Aquest procès es realiza mitjanzant una Due Diligence: Auditoria que analiza en profunditadt l’actiu que es dessitja adquirir o finançar: inicialment, la seva caracterització des de tots els punts de vista (físic, Catastral, registral, urbanístic) i la seva situació administrativa, per a continuar amb la seva situació jurídica, i finalitzar amb les actuacions i inversions pendents. Les operacions exitoses són aquelles que reconeixen la necessitat de tenir una visió informada que permeti l’encert en la presa de decisions.

  2. Project Management

   Oferim la gestió integral per a controlar el cost, el termini i la qualitat d’un desenvolupament immobiliari, amb un major nivell de determinació i control que en una Promoció sense aquesta gestió.

   Mitjançant una direcció independent i professional es posibilita mantenir un alt control sobre el projecte, obtenint a la vegada una capacitat d’interlocució amb projectistes i subcontratistes, implantant els procesos necessaris per a garantitzar els objetius de cost, termini i qualitat establerts.

  3. Informe de Licitacions

   Petició i anàlisi d’ofertes per aconseguir una obra a preu tancat.

  4. Project Monitoring

   El Project Monitor és un servei independent de monitorització, supervisió i/o control de la gestió de l’execució i desenvolupament de les promociones en construcció finançades per una entitat bancària.

   Abasta funcions de consultoria, anàlisi, valoració i assessorament. De forma global, la finalidad d’aquest servei es centra en: delimitar i validar les previsions del Cost de la Promoció (Cost d’Execució de les obres i Despeses Necessàries), així com la idoneïtat tècnic-económica dels documents necessaris per a la mateixa (Projecte, Pressupost, Contracte d’obra i Llicència d’obra).

   El cost de l’operació d’adquisició del sòl no s’inclou en els anàlisi de previsions i posteriors auditoríes, que es circumscriuen als costs d’una promoció des de l’execució de les obres fins la conclusió de les mateixes i l’obtenció de tots els permisos administratius que permeten la seva comercialització.

   Es tracta de:

   • Establir un entorn ordenat amb criteris homogenis de certificació i validació de despeses.
   • Mostrar la traçabilitat de la financiació, permetent conèixer de forma pormenoritzada i periòdica el grau d’avanç de la promoció finançada. S’ofereixen dades precises de l’evolució de les despeses, tant del Coste d’Execució com de les Despeses Necessàries; compa rant-les tant amb la previsió, per estudiar els possibles desviaments, com amb la inversió pendent.
   • Determinar l’estat del Flux de Cobrament-Pagaments amb els que s’hagi inorregut.
   • Auditar i validar les factures de les despeses que es vagin produint, presentant les ordres de pagament de les factures els venciments de les quals hagi que atendre al mes auditat.
   • Oferir un balanç econòmic al tancament de l’operació, així com els pagaments que encara queden pendents.
   • Analitzar la integritat de la documentació administrativaque permeti l’ús final de la promoció finançada.

     

  5. Due Diligence Inicial - DD00 -

   Informe l’objetiu del qual és determinar l’adecuació dels costos d’execució contractats amb valors de mercat, validant aquests; a la vegada s’aporta la previsió del cost total de la promoció.

  6. Monitorització Obra- PM01 -

   Informes mensuals de monitorització, auditant l’adecuació entre l’obra executada, certificada i la facturada, controlant i validant les factures que s’han d’atendre al pagament.

  7. Due Diligence Final - DD02 -

   Informe de tancament administratiu que acredita l’aptitud administrativa de la promoció per a la venda i ús del propietari final.

    

    

ST CONSULTORES INMOBILIARIOS SL, en cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y demás normativa de aplicación, le informa del uso de cookies precisas para el correcto funcionamiento de esta página web y la correcta prestación de nuestros servicios, en función de sus preferencias. Rogamos indique si acepta las cookies empleadas antes de continuar navegando por esta página web.
Para más información acerca de la configuración de cookies, y cómo habilitar o inhabilitar las mismas, rogamos consulte previamente nuestra