Qualitat

ST Consultores desenvolupa un sistema de gestió empresarial íntimament relacionat amb el concepte de Millora Continua. Els principis fundamentals d’aquest sistema de gestió són els següents:

  • Consecució de la plena satisfacció de les necessitats i expectatives del client (intern i extern).
  • Desenvolupament d’un procès de millora continua en totes les activitats i processos duts a terme a l’empresa (implantar la millora continua té un principi però no un final).
  • Total compromís de la Direcció i un lideratge actiu de tot l’equip directiu.
  • Participació de tots els membres de l’organizació i foment de la feina en equipcap a una Gestió de Qualitat Total.
  • Involucració del col·laborador en el sistema de Qualitat Total de l’empresadonat el fundamental paper d’aquest a la consecució de la Qualitat a l’empresa.
  • Identificació i Gestió dels Processos Clau de l’organizació, superant les barreres departamentals i estructurals que amaguen aquests processos.
  • Presa de decisions de gestió basada en dades i fets objectius sobre gestió basada en la intuïció. Domini del maneig de la informació.

 

ST CONSULTORES INMOBILIARIOS SL, en cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y demás normativa de aplicación, le informa del uso de cookies precisas para el correcto funcionamiento de esta página web y la correcta prestación de nuestros servicios, en función de sus preferencias. Rogamos indique si acepta las cookies empleadas antes de continuar navegando por esta página web.
Para más información acerca de la configuración de cookies, y cómo habilitar o inhabilitar las mismas, rogamos consulte previamente nuestra