ESG

 

El govern ambiental, socials i de governança


No concebem el desenvolupament i creixement de la nostra empresa sense unes polítiques que ens garanteixin que, tant la nostra visió, com el nostre codi ètic, tenen un lloc protagonista en els nostres plans i objectius com a empresa, en forma de responsabilitat amb els nostres propis equips, com amb els quals ens envolten, així com amb la societat en general en la mesura que el nostre àmbit d'actuació li aconsegueixi.

Per a això des de 2015 apliquem el pla que creguem, "Pla Director", per a fixar objectius en matèria de Responsabilitat Social Corporativa.Actualment actuem sota el Pla Estratègic 2020-2024.

El pla 2020-2024 recull tot el que hem sembrat i estableix un model més professional de reporting, en funció de les especificacions GRI-*g4 i igualment assumeix els reptes marcats com a empresa que va donar suport als principis del Pacte Mundial, qualificant les seves accions en 4 ODS i 16 objectius concrets de millora contínua.

El nostre pla contempla diferents aspectes, organitzats de manera que s'obtingui la màxima visibilitat sobre els àmbits d'actuació sobre els quals hem de treballar, i ofereixi l'ordre apropiat per a l'execució i desenvolupament de les accions que contempla.

diagrama_RSC_1_CA
 

1. Política de Responsabilitat Corporativa i GRI

Encaminem les nostres polítiques internes de gestió empresarial a garantir una major qualitat de vida laboral i familiar als seus treballadors i, proporcionalment, a exigir als mateixos més compromís, lleialtat i eficiència en el treball realitzat, tot això, amb l'objectiu prioritari i fonamental d'aconseguir major competitivitat, rendibilitat i productivitat per a aquestes.
El GRI (Global Reporting Iniciative) és una organització la fi de la qual és impulsar l'elaboració de memòries de sostenibilitat en tot tipus d'organitzacions, amb la finalitat de facilitar la comparació anual i entre empreses. La Responsabilitat Social Corporativa en STConsultors es gestiona a través del Comitè de RSCcreat a aquest efecte.
 
infografia_RSC_2_CA
 

2. Clients i Societat.

 
parallax background
 

3. ProveÍedors i Medi Ambient

En ST Consultors també confiem en altres companyies i professionals perquè ens ofereixin els seus productes i serveis. En l'àmbit de la relació amb els nostres proveïdors hem definit els següents compromisos i indicadors:
 • Potenciar i augmentar la base de col·laboradors, potenciant als tècnics i el know-how local.
 • Manteniment del protocol d'homologació de proveïdors.
 • Manteniment del principi de lleialtat en les contractacions.
 • Potenciar la concentració d'encàrrecs per confiança en la qualitat del servei prestat.
 • Disminuir el període de pagament a proveïdors.
El nostre Pla Director implica un compromís previ amb el medi ambient. Hem activat accions com el nostre Pla Oficina sense paper, mitjançant el qual reciclem i sensibilitzem, i un pla d'il·luminació més eficient.
 

4. Equip Humà

En ST Consultors construïm confiança empresarial per als nostres clients, però entenem que aquesta confiança comença des de dins de la companyia. Només si generem confiança interna serem capaces de generar-la també en els nostres clients. Per això creiem i defensem una cultura en la qual nostres persones creuen en el que fan, formen un col·lectiu jove i dinàmic, coneixen el seu potencial, busquen nous camins i aprofiten l'oportunitat sabent de manera intuïtiva, què és bo per a la marca, els clients i els companys.
Auditem els àmbits de control i millora que considerem estem obligats a respectar mitjançant indicadors com el percentatge homes/dones, el percentatge del tipus de contractació per edat i sexe, el percentatge d'homes i dones en perfil directiu/comandament-intermedi, i la contractació de perfils majors de 45 anys. STConsultors es compromet amb el seu equip humà a la millora constant en les seves mesures encaminades a obtenir el benefici social dels seus treballadors, definint-se com a prioritat.
parallax background
 

5. Ètica i Govern Corporatiu

L'any 2011, definim els principis de ST Consultors en matèria de responsabilitat civil corporativa, quant a aquells compromisos al fet que s'obliga l'empresa davant de la societat. Els principis han d'estar presents en totes les decisions de la Societat, i fonamentalment en els seus Plans Directors i estratègics, i són:
 • Independència en els treballs que desenvolupa la Societat.
 • Confidencialitat i secret professional.
 • Veracitat, transparència i objectivitat.
 • Integritat en totes les seves actuacions.
 • 
Principi d'austeritat.
 • Condicions laborals justes basades en el respecte i en la no discriminació.
 • Compromís amb els professionals que col·laborin amb la Societat.
 • Lleialtat amb els Clients.
 • Compromís amb el medi ambient.
 • Compliment estricte de les lleis.
 • Cooperació amb les autoritats.
Els grups d'interès per a ST Consultors són tots aquells amb els quals mantenim relació en el nostre dia a dia i als quals, d'una manera o una altra, necessitem i ens necessiten per a continuar creixent.
 

6. Protocols i polítiques de conducta


És un principi essencial de ST Consultors el respecte a la dignitat de les persones que integren la seva organització. ST Consultors no accepta la discriminació ni l'assetjament de qualsevol tipus. La responsabilitat de mantenir aquestes pautes de conducta és pròpia no només dels Directius sinó de cada Empleat. Com a línia d'actuació disposem del canal denuncia, el qual queda definit en el codi de compliment normatiu.

En els nostres protocols, polítiques, i mesures per a assegurar el compliment del codi normatiu recollim com a principis que les decisions relacionades amb la selecció i contractació de personal, es basin en habilitats, qualitats, capacitat, experiència professional i congruència amb els valors de la Societat. No es considera el sexe, edat, origen ètnic o qualsevol altre factor que no estigui relacionat als criteris esmentats, per a la presa d'aquestes decisions.