Servei d’Atenció al Client

Nostre compromis, la teva satisfacció

ST Consultors Immobiliaris, S.L., posa a la disposició dels seus clients el document procediment de reclamacions (complaints handling procedure) i un registre de reclamacions (complaints log).

El procediment de queixes implementat per STConsultors té dues etapes, una vegada que rebem la seva queixa a través dels canals establerts en emplenar el nostre registre de reclamacions (complaints log):

Fase I. Aquesta fase permet a la nostra organització revisar i considerar la seva queixa íntegrament i en profunditat. La nostra empresa intentarà resoldre la seva queixa a la seva sencera satisfacció.

Si Vostè ens ha transmès la seva queixa verbalment, li demanem que posi els detalls d'aquesta queixa emplenant per escrit el nostre registre de queixes. Realitzem aquest suggeriment per a estar segurs que aconseguim una informació completa sobre les raons que originen la seva queixa. Si us plau, enviï aquesta queixa per escrit a:

Considerarem la seva queixa el més ràpidament possible, i farem justificant de recepció de la seva comunicació en els primers 7 dies. Si no fóssim capaços de proporcionar-li una resposta satisfactòria en aquest termini, li actualitzarem l'estat de la seva queixa als 28 dies de la seva emissió.

Si Vostè no queda satisfet amb la resposta proporcionada per ST Consultors, tindrà l'oportunitat que la seva queixa passi a la fase II.

Fase II. Si no hem estat capaços de resoldre la seva queixa, llavors tindrà l'oportunitat d'acudir a un organisme de mediació independent.

El tractament de les seves dades personals facilitades amb motiu de la reclamació serà amb subjecció al Reglamenti (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara endavant, GDPR), baix responsabilitat de grup Societat de Taxació (Grup ST https://www.grupo-st.es/es/organización-interna.php) podent Vostè exercitar en tot moment els seus drets d'accés, rectificació i oposició, supressió, limitació de tractament i portabilitat, reclamació davant autoritat de control. Les seves dades seran conservades durant el temps precís per a tramitar la seva sol·licitud i el requerit per disposicions legals, no cedint-se aquestes dades a tercers.

Analitzem qualsevol aspecte
relacionat amb actius immobiliaris