FINALITAT

ConsultorIa Singular


Treballem permanentment adaptats a les necessitats dels nostres clients i del mercat. Els serveis d'assessoria i auditoria a mida inclouen, entre d'altres, estudis de conjuntura, estratègies de desinversió, impacte financer sobre patrimoni immobiliari o obtenir estalvi per l'anàlisi de les imposicions tributàries (plusvàlues, ICIO, IBI, IAE, etc.).


Due Diligence Urbanística


Realitzem una anàlisi exhaustiva que permet determinar i diagnosticar la situació urbanística i mediambiental del projecte immobiliari. Identifiquem els riscos i les variables que puguin afectar el desenvolupament de la promoció, valorem les fites, costos i gestions a realitzar per a la posada en marxa dels processos d'edificació.Due Diligence Tècnica


Oferim una anàlisi tècnico-administrativa i econòmica de l'actiu immobiliari enfocat a ajudar els nostres clients en l'avaluació de riscos i la presa de decisions, tant a l'inici d'obres com en obres ja executades. Es comprova el compliment del projecte amb la normativa daplicació, la correcta contractació amb els agents intervinents (contractista principal, tècnics, gestió etc.) i la vigència de les assegurances i garanties. L'anàlisi econòmica comprèn una auditoria de terminis i costos, incloent-hi tanta anàlisi del Pressupost de Contracta i de les Despeses Necessàries.

 

¿QUÉ ENS FA DIFERENTS?

Vocació de servei, professionalitat i experiència

parallax background

Servei a mida.

No disposem de productes seriats, cada servei és particular en el seu contingut, forma, temps i ús; sempre per a la millor defensa dels interessos del nostre client i per a afavorir la seva presa de decisions

Equip multidisciplinar.

Oferim una visió global en els nostres treballs per mitjà de professionals arquitectes, urbanistes, enginyers i juristes; per a analitzar i esclarir la qüestió en tota la seva magnitud i saber explicar-la d'una manera comprensible.

La calitat no és negociable.

No sabem treballar d'una altra forma. Nosaltres garantim el seguiment d'un estricte codi ètic i el compliment dels més alts nivells professionals.

Experts en la gestió de Projectes i Equips.

Estem acostumats i funcionem com a element d’engranatge perquè la meta comuna s’aconsegueixi, garantint el correcte flux d’informació, adaptació dels equips a les necessitats dintre del termini i forma, així com la detecció dels riscos futurs per prendre decisions.